Juridische informatie

Overeenkomstig de bepalingen van de artikelen 6-III en 19 van de Franse wet “Loi pour la Confiance dans l’Économie Numérique” informeren wij u dat:
Deze website (hierna “de Site” genoemd) wordt uitgegeven door: Atout France (GIE), met maatschappelijke zetel te:
Rue de Clichy 79-81,
75009 Parijs - FRANKRIJK,
Tel.: +33 1 42 96 70 00
RCS Paris / KvK Parijs: 340 709 211
Atout France staat ingeschreven in het Franse register van reisorganisaties en touroperators onder nummer IM075190026. De onderneming beschikt over een financiële garantie bij de APST (15 avenue Carnot, 75017 Parijs) en een beroepsaansprakelijkheidsverzekering bij GAN ASSURANCES (8-10 rue d’Astorg, 75008 Parijs).

E-mailadres: legal@atout-france.fr

De directeur van de publicatie van de Site is de Algemeen Directeur van Atout France Christian Mantei.

De Site wordt gehost door: Oxalide, met maatschappelijke zetel te:
Boulevard de Strasbourg 25,
75010 Parijs - FRANKRIJK,
Tel.: +33 1 75 77 16 50

Intellectuele eigendom

Deze gehele Site valt onder de Franse wetgeving, met name op het gebied van intellectuele eigendommen en persoonsgegevens alsook van de internationale wetgeving.
De informatie, pictogrammen, iconogrammen, foto’s, beelden, teksten, videosequenties, al dan niet met geluidsanimatie, en andere elementen aanwezig op de Site zijn beschermd door industriële en/of intellectuele eigendomsrechten waarvan Atout France houder is of waarvoor het bedrijf de toestemming heeft om ze te reproduceren en weer te geven.
In dat opzicht is elke reproductie, representatie, aanpassing, vertaling en/of wijziging, gedeeltelijk of in zijn geheel, of elke overdracht door welk procedé dan ook, verboden zonder de uitdrukkelijke, voorafgaande en schriftelijke toestemming van Atout France. Deze handeling wordt beschouwd als plagiaat in de zin van artikelen L.335-2 en volgende van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.
Een kopie op papier bestemd voor privégebruik van die verschillende voorwerpen van rechten is toegelaten in overeenstemming met artikel L122-5 van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.

Gelieve, voor elk gebruik of elke verdere inlichting hieromtrent, met ons contact op te nemen:
Per post: Atout France, Secrétariat général,
79/81 rue de Clichy 75009
Parijs - FRANKRIJK
Per mail: legal@atout-france.fr

De merken van Atout France en haar partners, alsook de op deze Site geciteerde en gereproduceerde logo’s zijn gedeponeerde merken.
Elke volledige of gedeeltelijke reproductie van deze merken of deze logo’s vanaf de Site zonder de uitdrukkelijke en voorafgaande toestemming van Atout France is verboden in overeenstemming met artikel L713-2 van het (Franse) Wetboek van intellectuele eigendom.
Atout France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de toegang door de bezoekers, via hyperlinks die worden aangebracht in het kader van de Site, naar andere bronnen die aanwezig zijn op het net.

Bescherming persoonsgegevens

Naleving van de regels inzake bescherming van persoonsgegevens is een beslissend onderdeel in de vertrouwensrelatie die wij met u willen onderhouden.
Deze privacyverklaring heeft tot doel u op transparante wijze te informeren over de manier waarop wij uw gegevens kunnen verwerken tijdens onze relatie met u.
In haar hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke verzamelt en verwerkt Atout France de u betreffende persoonsgegevens voor de volgende doeleinden:

 • om u te informeren over onze evenementen en die van onze partners en u de mogelijkheid te bieden daaraan deel te nemen;
 • om u berichten te sturen (nieuwsbrieven, catalogi, enz.);
 • om u onze producten en diensten aan te bieden of u kennis te laten maken met die van onze partners;
 • om u de mogelijkheid te bieden onze website te bezoeken en deel te nemen aan onze prijsvragen;
 • om ons de mogelijkheid te bieden analyses en onderzoek te verrichten met betrekking tot onze producten en diensten en de bezoeken aan onze websites.
 • Ook kunnen indirecte persoonsgegevens, bestemd voor statistische doeleinden, worden verzameld voor het beheer van uw verbinding en uw surfgedrag. Klik hier om ons cookiebeleid te raadplegen.

Wij gaan alleen over tot gegevensverwerking wanneer aan een van de volgende voorwaarden is voldaan:

 • u hebt toestemming gegeven voor gegevensverwerking;
 • Atout France, of een derde, heeft een gerechtvaardigd belang om over te gaan tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens;
 • de uitvoering van een overeenkomst die ons aan u bindt vereist dat wij overgaan tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens;
 • wij zijn krachtens de wet- en regelgeving verplicht om over te gaan tot de betreffende verwerking van persoonsgegevens.
  Ingeval wij uw toestemming vragen, gebeurt dit rechtstreeks op het formulier bestemd voor het verzamelen van de u betreffende gegevens.

Bewaartermijn

De bewaartermijnen die wij voor uw persoonsgegevens hanteren, zijn afgestemd op de doeleinden waarvoor deze worden verzameld.

Ontvangers van de gegevens

De persoonsgegevens die wij verzamelen, evenals de gegevens die later worden ontvangen, zijn voor ons, in onze hoedanigheid van verwerkingsverantwoordelijke, bestemd.
Wij zorgen ervoor dat alleen daartoe bevoegde personen toegang kunnen krijgen tot deze gegevens. Onze dienstverleners kunnen ontvangers zijn van deze gegevens om uitvoering te geven aan de opdrachten die wij hun geven. Om te voldoen aan onze wettelijke en contractuele verplichtingen kunnen wij bepaalde persoonsgegevens toesturen aan derden of aan wettelijk bevoegde autoriteiten.
Doorgifte van uw gegevens
Wij geven uw persoonsgegevens door aan buiten de Europese Unie gevestigde landen. Het doorgeven van deze persoonsgegevens wordt omgeven door juridische waarborgen die in overeenstemming zijn met de toepasselijke regels.

Uw rechten

In de gevallen bepaald in de regels inzake de bescherming van persoonsgegevens, beschikt u over een recht van toegang tot en rectificatie en wissing van de u betreffende gegevens.
Uw gegevens kunnen alleen worden gewist indien:

 • de gegevens niet meer nodig zijn voor de doeleinden waarvoor wij ze hebben verzameld of verwerkt;
 • u uw toestemming voor verwerking van de gegevens hebt ingetrokken;
 • u bezwaar hebt gemaakt tegen de verwerking van de gegevens en er voor Atout France geen dringende reden is om daarmee door te gaan;
 • de gegevens onrechtmatig zijn verwerkt;
 • de gegevens dienen te worden gewist ter voldoening aan een wettelijke verplichting neergelegd in het voor Atout France geldende recht van de Europese Unie of Frankrijk.
  U kunt tevens verzoeken om beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens en om gegevensoverdraagbaarheid, met inbegrip van doorzending van de gegevens aan een derde.
  Uw recht op overdraagbaarheid kan alleen worden uitgeoefend met betrekking tot u betreffende persoonsgegevens, met uitsluiting van geanonimiseerde persoonsgegevens of niet u betreffende gegevens. Dit recht is beperkt tot verwerkingen gebaseerd op uw toestemming of op een overeenkomst, alsmede tot door uzelf aangeleverde persoonsgegevens.
  U kunt tevens bezwaar maken tegen de verwerking van uw gegevens om geheel eigen redenen. Bij verwerking ten behoeve van direct marketing kunt u dit recht kosteloos en zonder opgaaf van redenen uitoefenen door een bericht te sturen naar onderstaand adres.
  Wanneer de door ons uitgevoerde gegevensverwerkingen zijn gebaseerd op uw toestemming, kunt u deze toestemming te allen tijde intrekken. Wij stoppen dan met de verwerking van uw persoonsgegevens.
  U kunt uw rechten uitoefenen door een e-mailbericht te sturen naar het volgende adres: legal@atout-france.fr of een brief te sturen naar het volgende adres: Atout France, Secrétariat général, 79/81 rue de Clichy, 75009 Parijs, FRANKRIJK, samen met een bewijs van uw identiteit.
  Klachten kunt u indienen bij een toezichthoudende autoriteit – In België: De Gegevensbeschermingsautoriteit, Drukpersstraat 35, B-1000 Brussel, www.gegevensbeschermingsautoriteit.be (Externe link) .

Aansprakelijkheidsbeperking

Atout France kan niet aansprakelijk worden gehouden voor de materiële fouten die zouden zijn geglipt in de op de Site aanwezige documenten, ondanks alle zorg die wordt besteed aan de publicatie ervan. De op de Site verstrekte informatie wordt slechts bij wijze van indicatie gegeven en kan de bezoeker niet vrijstellen van een aanvullende en persoonlijke analyse. Atout France kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de informatie, uitlatingen en opinies die geuit worden op de sites waarnaar het via hyperlinks verwijst en waarover het geen zeggenschap heeft. Atout France kan evenmin aansprakelijk worden gehouden voor de gebrekkige overdracht van gegevens als gevolg van verschillende internetnetwerken of als gevolg van compatibiliteitsproblemen gelinkt aan de browser van de bezoeker. Elk geschil in verband met het gebruik van de Site is onderworpen aan het Franse recht. De bezoeker erkent de uitsluitende bevoegdheid van de bevoegde rechtbanken van Parijs.